Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

Formy wsparcia dla placówek oświatowych realizowane przez Fundację Falochron w roku szkolnym 2013/14

Szkoła to przestrzeń bardzo skomplikowanych relacji międzyludzkich. Dlatego też wprowadzanie zmian wymaga zróżnicowanych form oddziaływań. Fundacja Falochron wspiera placówki oświatowe w zmienianiu się następującymi działaniami:

1. Diagnoza bezpieczeństwa, zasobów i relacji w szkole:

 • Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w klasie za pomocą Kwestionariusza Bezpieczeństwo w Klasie
 • Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole za pomocą Kwestionariusza Bezpieczeństwo w Szkole
 • Mapping
 • Socjogram projekcyjny
 • Warsztat diagnostyczny

2. Formy wsparcia dla wychowawców/pedagogów/psychologów

 • Konsultacje indywidualne (mentoring)
 • Konsultacje grupowe
 • Superwizja indywidualna/grupowa

3. Warsztaty zwiększające kompetencje nauczycieli

4. Grupy robocze

5. Konsultacje dla dyrektorów

6. Warsztaty dla uczniów

7. Szkoła dla rodziców

8. Program STRONG (wersja polska)


Szczegółowy opis i cennik powyższych propozycji

1. Diagnoza

Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w klasie za pomocą Kwestionariusza Bezpieczeństwo w Klasie – badanie uczniów i rodziców narzędziem diagnozującym poziom agresji, kompetencji społecznych, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami – obliczenie wyników, przygotowanie i prezentacja raportu. Wypracowane w programie STRONG narzędzie, na podstawie którego można łatwo określić kierunki pracy wychowawczej z daną klasą. Cena: 350 złotych/klasa (wersja dla samych uczniów: 180)

Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole za pomocą Kwestionariusza Bezpieczeństwo w Szkole – jak wyżej, dodatkowo kwestionariusz wypełniają nauczyciele. Raport obejmuje wyniki badania grona pedagogicznego zestawione z analizą odpowiedzi udzielanych przez uczniów i rodziców. Cena: 180 złotych + 350/180 za każdą przebadaną klasę

Mapping – metoda polegająca na zaznaczaniu przez uczniów na schematycznej mapie szkoły miejsc, gdzie czują się zagrożeni, omówieniu wyników w gronie pedagogicznym i wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu szkoły. Narzędzie doskonałe już w pracy z uczniami 1 klasy szkoły podstawowej. Dodatkowym atutem jest uruchamianie współpracy z uczniami na rzecz bezpieczeństwa zanim wydarzy się coś niedobrego. Na pracę metodą składa się spotkanie szkoleniowe dla wychowawców (1 godzina), trzykrotne spotkanie wychowawcy z całą klasą (2 razy na poziomie diagnozy, raz po spotkaniu grona pedagogicznego), spotkanie grona pedagogicznego omawiające wyniki i wypracowujące rozwiązania (3 godziny). Cena: 490 złotych (niezależnie od liczby klas)

Socjogram projekcyjny – autorska metoda badania relacji w klasie oparta o rysowanie przestrzeni wymarzonego przez klasę ośrodka szkoleniowego (3 godziny) Cena: 250 złotych

Warsztat diagnostyczny – warsztat z zestawem ćwiczeń wybranych w taki sposób, by określić źródła napięć, konfliktów czy agresji w klasie. Po jego zakończeniu wychowawca otrzymuje wskazania do dalszych kierunków pracy z klasą (3 godziny) Cena: 250 złotych

 

2. Wsparcie wychowawców/pedagogów/psychologów

Konsultacje indywidualne (mentoring) – spotkanie wychowawcy/pedagoga/psychologa, z ekspertem, w czasie którego omawia się sytuację wychowawczą w klasie, poszczególnych uczniów. Wspólnie wypracowuje się pomysł na dalszą pracę. Cena: 100 złotych/godzina

Konsultacje grupowe – spotkanie grupy nauczycieli z mentorem w tematyce jw. Konsultacje grupowe warto przeprowadzać, gdy problem wychowawczy wykracza poza możliwości rozwiązania go przez pojedynczego nauczyciela. Cena: 100 złotych/godzina

Superwizja indywidualna/grupowa – omawianie trudności w pracy, osobistego przeżywania poszczególnych sytuacji, stresu – również związanego z relacjami w zespole nauczycielskim. Celem superwizji – oprócz rozwiązania trudności jak w przypadku konsultacji – jest zarówno wsparcie emocjonalne dla osób w niej uczestniczących, jak i wyciągnięcie wniosków dla własnej pracy z trudnych doświadczeń i zbudowanie wiedzy na ich podstawie.

Cena: 100 złotych/godzina

 

3. Warsztaty zwiększające kompetencje nauczycieli

Szkolenia Rad Pedagogicznych (5 godzin):

 • Systemowa perspektywa powiązań w szkole: jak to się dzieje, że konflikt między dwoma uczniami jednej klasy, może doprowadzić do konfliktu nieuczącego w tej klasie nauczyciela z dyrektorem
 • Prowadzenie rozmowy interwencyjnej ze sprawcą przemocy w szkole
 • Udzielanie wsparcia poszkodowanym przez przemoc szkolną
 • Praca ze świadkami przemocy szkolnej
 • Reagowanie na buntownicze zachowania uczniów
 • Budowanie partnerskich relacji z rodzicami
 • Asertywne reagowanie na zachowania agresywne uczniów wobec nauczycieli
 • Pomoc klasie z „kozłem ofiarnym”
 • Wsparcie uczniów odrzucanych w klasie
 • Praca z klasą o psychopatycznej strukturze władzy
 • Nauczyciel jako mediator – rozwiązywanie konfliktów w klasie
 • Wspieranie wychowawców w budowaniu bezpieczeństwa w klasie
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
 • Agresja w sieci – Agresja w realu: praca z klasą stosującą agresywne zachowania za pomocą komunikacji elektronicznej

Cena: 490 zł

UWAGA: Zalecamy, by warsztaty realizowane w gronach pedagogicznych oparte były o dobrowolny udział nauczycieli. W innym przypadku nie przynoszą one praktycznie żadnego rezultatu dla nauczycieli oporujących wobec udziału, a dla „chętnych” przynoszą mniejszy skutek niż gdyby były dobrowolne. W sytuacjach, gdy nauczyciele odmawiają uczestniczenia w szkoleniach, sugerujemy skorzystać z konsultacji dla dyrektorów w celu zdiagnozowania źródeł oporu.

Fundacja może przeprowadzić warsztaty lub wykłady „szyte na miarę” dla poszczególnych rad – we wskazanej powyżej tematyce lub innej – związaną z pracą wychowawczą szkoły. Wówczas ceny wynoszą:

2 godziny (wykład): 250 złotych

4 godziny (warsztaty): 390 złotych

8 godzin (warsztaty): 790 złotych

 

4. Grupy robocze:

Spotkania nauczycieli wraz z ekspertem z danej dziedziny mające wypracować rozwiązania dla całej szkoły, zapisane w formie procedur, dokumentu etc. Przykładowe tematy grup roboczych:

 • Strategia interwencji w przypadkach przemocy w szkole
 • Procedury postępowania w przypadkach używania/posiadania/podejrzenia posiadania na terenie szkoły/poza nią substancji zmieniających świadomość
 • Misja, wizja szkoły
 • Szkolny program profilaktyki /program wychowawczy
 • Procedury mediacji w szkole

Czas trwania zależny jest od tematu. Cena: 100 złotych/godzina

 

5. Konsultacje dla dyrektorów

diagnoza źródeł napięć, konfliktów i oporu w gronie pedagogicznym w oparciu o analizę relacji w systemowym ujęciu  grona pedagogicznego. Polecana szczególnie wtedy, gdy dyrekcja sama postrzegana jest jako strona sporu.

Cena: 100 złotych/godzina

 

6. Formy warsztatowe skierowane do uczniów:

Etiuda filmowa. Przygotowanie przez uczniów filmu fabularnego wg własnego pomysłu. Taki projekt rozwija kompetencje społeczne uczniów, daje doświadczyć wspólnego sukcesu, stwarza okazję d zaistnienia uczniom zazwyczaj „drugoplanowym”. Pokazuje także, jak w konstruktywny sposób wykorzystywać multimedia. Ma formę dwóch czterogodzinnych spotkań. Na pierwszym planowany jest film, na drugim odbywa się jego realizacja. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują odpowiednio zmontowany film na płycie DVD.

Cena: 690 złotych

Lodołamacz. Warsztaty interwencyjne w klasach dotkniętych problemem przemocy rówieśniczej i/lub zachowujących się agresywnie wobec dorosłych. Na program składa się spotkanie diagnostyczne z zespołem wychowawczym klasy, 5 – dwugodzinnych zajęć w klasie, godzinę spotkania wdrażającego efekty warsztatów dla zespołu wychowawczego. Łącznie – 12 godzin oddziaływań prowadzonego przez dwóch trenerów. W ich trakcie omawiane są trudności we współpracy w zespole, przebudowywany jest kontrakt klasowy na taki, by nie zezwalał na agresywne zachowania.

Cena: 990 złotych

Nawigator – prelekcje, szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji seksualnej. Zajęcia dla młodzieży poprzedzone przeprowadzeniem testu wiedzy na tematy związane z edukacją seksualną. Czas trwania: 1godzina lub 2/3 godziny + test wstępny. Szczegółowy opis oferty znajdą Państwo tutaj.

Cena: 100 - 250 złotych

 

7. Oddziaływania dla rodziców

Szkoła dla rodziców – warsztaty prowadzone metodami aktywnymi (4 godziny). Przykładowe tematy:

 • Zachowania asertywne wobec dziecka – jak skutecznie, ale nie agresywnie egzekwować wykonywanie obowiązków przez dziecko
 • Trudny czas dla nas wszystkich – dojrzewanie nastolatka – jak przetrwać burzę?
 • Konstruktywne postępowanie gdy dziecko doświadcza/jest świadkiem/stosuje przemoc w szkole
 • Wczesne objawy zagrożenia nadużywaniem środków zmieniających świadomość
 • W sieci sieci – szanse i zagrożenia płynące z Internetu.

Cena: 390 złotych

 

Program STRONG (wersja polska)

Opracowany (w latach 2011 – 13) w międzynarodowym zespole interdyscyplinarnym pod kierunkiem prof. Klausa Frölich-Gildhoffa (autora Freiburger Anti-Gewalt Training) zespół narzędzi do wprowadzania systemowej zmiany w szkole – budowania bezpieczeństwa w całej placówce. Jest to roczny program oddziaływań wykorzystujący wszystkie opisane powyżej narzędzia. Jego kształt może różnić się w zależności od sytuacji w poszczególnych placówkach. Składa się on z następujących etapów:

 1. Szkolenie dla rady pedagogicznej: Profilaktyka zachowań agresywnych w szkole
 2. Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole za pomocą opracowanego na potrzeby tego programu Kwestionariusza Bezpieczeństwo w Szkole i Mappingu
 3. Różne formy oddziaływań: konsultacje, superwizje, warsztaty, szkoły dla rodziców etc – w zależności od potrzeb placówki i wyników diagnozy
 4. Grupa robocza: Strategia interwencji w przypadkach przemocy w szkole

Cena: do uzgodnienia, w zależności od zawartości programu.

 

Uwaga: zamieszczone powyżej ceny nie zawierają kosztów dojazdu z Krakowa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com